Vedtekter

§ 1    NAVN

Vellets navn er Dalsåsen Vel.

§ 2    FORMÅL og VIRKEMIDLER

 • Å ivareta de fellesfunksjoner som fremgår av den enkeltes kjøpekontrakt, dvs. vedlikehold av veier, felles vann og avløpsledninger, lys- og TV-kabler og drift av fellesarealer i henhold til retningslinjene.
 • Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området  og virke for beboernes trivsel og sikkerhet.
 • Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.

§ 3    MEDLEMMER

Samtlige eiere av tomter på Dalsåsen utgått fra g.nr.169, b.nr.3,4,36 mm. i Oslo kommune, har rett og plikt til medlemsskap i Dalsåsen Vel.

§ 4    KONTINGENT

Medlemskontingenten skal vedtas av generalforsamlingen ut ifra det vedtatte budsjett. Alle medlemmene er forpliktet til å betale den samme kontingent. Kontingenten må betales 14 dager etter utsendelse av godkjent protokoll fra generalforsamlingen. Ikke betalt kontingent sendes til rettslig inkasso på medlemmets regning.

§ 5    GENERALFORSAMLINGEN

 • Generalforsamlingen er Vellets øverste organ, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars, med 8 ukers varsel.
 • Saker til generalforsamlingen må være styret ihende minst 6 uker før.
 • Sakslisten settes opp av styret, og sendes medlemmene minst 2 uker før generalforsamlingen, sammen med alle sakene som skal behandles, årsberetning, regnskap og budsjett. Sakslisten må godkjennes av generalforsamlingen.
 • Ø  Obligatoriske poster på generalforsamlingen:

1.      Godkjennelse av fremmøtte stemmeberettigede ved opptelling av møtesedler og fullmakter.

2.      Godkjennelse av innkalling og saksliste.

3.      Valg av møteleder.

4.      Valg av referent.

5.      Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.

6.      Årsberetning.

7.      Godkjenne regnskapet og gi styret ansvarsfrihet.

Videre godkjenne godtgjørelse til styret og revisor.

8.      Behandling av saker fra styret, evt. medlemmene.

9.      Budsjett og fastsettelse av kontingent.

10. Valg av:

a)     Leder for 1 år

b)     2 styremedlemmer for 2 år

c)     2 varamedlemmer for 1 år

d)     Valgkomité bestående av 3 personer for 1 år

e)      Revisor

 • Bare de saker som er nevnt på sakslisten kan behandles.
 • Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtas med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet faller forslaget.
 • Medlemmer har i stemme pr. tomt. Et medlem kan la seg representere av et annet medlem ved skriftlig fullmakt.
 • Voteringer skal skje skriftlig hvis minst I medlem krever det

  Protokollen fra generalforsamlingen skal sendes alle medlemmene.

 • Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter vedtak i styret, eller når 25 % av medlemmene skriftlig forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling kan ikke avholdes i perioden 15/6 – 20/8. Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst 14 dagers varsel og kan kun behandle saker som står på innkallelsen.

§ 6    STYRET

 • Styret er vellets utøvende organ. Styrets leder tegner på vegne av veltet, Styret skal arbeide med saker i henhold til vedtak fattet av generalforsamlingen innenfor budsjettets rammer. Det står ansvarlig ovenfor generalforsamlingen. Utbetalinger godkjennes av leder og kasserer i fellesskap.
 • Styret består av leder og 4 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer.
 • Leder velges for 1 år. Styremedlemmene velges for 2 år, dog slik at bare 2 styremedlemmer står på valg hvert år. Varamedlemmer velges for i år.
 • Hvis mulig bør styret være sammensatt av medlemmer fra de forskjellige feltene.
 • Styret konstituerer seg selv, med unntak av leder, som velges ved eget valg.
 • Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er tilstede.
 • Varamedlemmene har møterett til styremøtene.
 • Styret kan innkalle til medlemsmøte efter behov.

§ 7    REVISOR

Vellets regnskap revideres av revisor, som velges av generalforsamlingen

§ 8    VALGKOMITÉ

Generalforsamlingen velger en valgkomité, bestående av 3 personer. Man bør tilstrebe at valgkomitéen representerer alle områdene i vellet. Valgkomitèens innstilling bør vedlegges sakspapirene ved innkalling til generalforsamlingen.

§ 9    VEDTEKTSENDRING

Endringer i vedtektene kan bare vedtas av generalforsamlingen. Et endringsforslag må vedtas med 2/3 flertall, og minst 25 % av medlemmene må være tilstede.


Dalsåsen Vel, den 13.05.2009