Styret jobber ut fra det mandat som følger av vedtektene og de vedtak som er fattet av generalforsamlingen.

Det er utarbeidet en rutinehåndbok for styret, som fungerer som et styringsverktøy og hjelpemiddel i forbindelse med de oppgaver og prosesser styret arbeider med gjennom året.